Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.

Podvojné účtovníctvo

V rámci našich služieb podvojného účtovníctva ponúkame:

 

- vedenie hlavnej knihy, účtovného denníka, pokladničnej knihy (v tuzemskej a cudzej mene),

- vedenie analytickej evidencie,

- vedenie hospodárskych stredísk podľa požiadaviek klienta,

- vedenie evidencie odberateľských a dodávateľských faktúr,

- vedenie iných pomocných  kníh (evidencia interných dokladov, evidencia pohľadávok a záväzkov),

- vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku, odpisy,

- u platiteľov DPH, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnný výkaz DPH, kontrolný výkaz,

- sledovanie termínov oznamovacej povinnosti k dani z pridanej hodnoty,

- vypracovanie a odosielanie výkazov pre Štatistický úrad,

- elektronická komunikácia a zastupovanie spoločnosti pri podávaní výkazov na DÚ,

- vypracovanie ročnej účtovnej závierky,

        • Súvaha

        • Výkaz ziskov a strát

        • Daňové priznanie k dani z príjmov PO

        • Poznámky

- vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, daňového priznania k dani z nehnuteľnosti,

- pravidelné informácie o stave Vášho účtovníctva (prehľady z účtovníctva, saldokonto pohľadávok a záväzkov, priebežný výsledok hospodárenia, základ dane vyčíslime v priebehu  zdaňovacieho obdobia a navrhneme klientovi vhodné riešenia pre optimálne zdanenie jeho výsledkov hospodárenia pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem)

- informácie o výsledkoch podnikateľskej činnosti,

- poskytnutie poradenských služieb.

 

Kontakt

Telefón
Adresa
Email
+421 (0)35 6478 180
0907 744 859 Rastislavice 66, 941 08 Rastislavice
IČO: 36564907 DIČ: 2021903972
IČ DPH: SK202903972 paukova@paukova.sk

2015 Pauková Ľudmila spol. s r. o. | www.paukova.sk

Vyrobil: www.web-studio.sk

  •  
Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Rastislavice 66 Rastislavice Slovakia 941 08 US
+421 907 744 859
Účtovníctvo Pauková Ľudmila, spol. s r.o.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.
Hľadáte účtovníctvo bez starostí? Ponúkame kompletné spracovanie účtovníctva vrátane možnosti viesť účtovníctvo online pod vedením skúseného účtovníka.